Habarri
Regulamin konkursu Google

Regulamin Konkursu „Opinia w Google o HABARRI”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu oznacza zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania postanowień Regulaminu.
2. Organizatorem niniejszego konkursu jest Habarri 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805473, REGON 384483660, NIP 525 280 24 92.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Czas trwania konkursu obejmuje okres od 19 listopada 2021 do 31 grudnia 2021, przy czym przyznanie nagród nastąpi do dnia 7 stycznia 2022.
5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani żadną inną formą, której wynik zależy od przypadku zgodnie z postanowieniami art. 2 Ustawy z
dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U.2019 poz. 847).
6. Celem Konkursu jest nagradzanie laureatów Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie oraz promowanie marki HABARRI.

2. DEFINICJE

1. Pojęciom i definicjom zastosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
a) Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Opinie konsumenckie Google” opisany w niniejszym regulaminie.
b) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu, określający zasady i warunki realizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników i organizatora konkursu.
c) Uczestnik – osoba pełnoletnia, mieszkająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w dniu zgłoszenia do Konkursu,
która dokonała prawidłowego i skutecznego zgłoszenia do Konkursu oraz która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie;
d) Zgłoszenie – zgłoszenie do Konkursu polega na udzialeniu odpowiedzi na pytania ankietowe przesłane przez Google drogą e-mail.
2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu opinii o sklepie Habarri w ramach ankiety "Jak oceniasz zakupy u sprzedawcy Habarri?
3. Komisja Konkursowa oceniając Zadanie konkursowe weźmie pod uwagę przede
wszystkim następujące kryteria odpowiedzi:
a) zgodność pracy z postanowieniami niniejszego regulaminu;
b) kreatywność w ramach pytania otwartego ankiety oceniającej zakupy w Habarri.

4. Rozwiązanie zadania konkursowego musi spełniać łącznie następujące warunki:
a) praca musi być wykonana na zadany temat;
b) autorem pracy musi być uczestnik;
c) praca musi być wynikiem osobistej twórczości uczestnika.
5. Odpowiedź w ramach pytania na zadanie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może:
a) zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury
politycznej;
b) wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację
seksualną czy poglądy polityczne;
c) stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
d) wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
e) zachęcać do popełnienia samobójstwa;
f) promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
g) naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem marki Habarri, nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;
h) promować produktów lub usług konkurencyjnych do oferty handlowej Organizatora oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. Uczestnik, zgłaszając do konkursu rozwiązanie zadania konkursowego, wyraża tym samym jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w konkursie.
7. Komisja Konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłonienie Laureatów Konkursu, przyznanie nagród oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłoszenie do Konkursu musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia spowoduje jego nieważność.
2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:
a) jest osobą pełnoletnią i ma ukończone 18 lat;

b) zapoznał się z Regulaminem Konkursu „Opinia w Google o HABARRI” i akceptuje jego wszystkie warunki;
c) zapoznał się z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów związanych z organizacją Konkursu „Opinia w Google o HABARRI” zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
e) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w zadaniu konkursowym;
f) powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
g) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia go od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym w/w oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. Weryfikacja, o której mowa powyżej, będzie dokonana przez Komisję Konkursową. W Konkursie nie mogą brać udziału wspólnicy, przedstawiciele zarządu ani pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin rozumiani jako się małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięciowie, synowe, rodzeństwo, ojczymowie, macochy i teściowie.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. W przypadku wykrycia działań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.
6. Uczestnik, przystępując do Konkursu, potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie i akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu.

4. WYŁONIANIE LAUREATÓW NAGRÓD

1. W celu wyłonienia Laureatów nagród w Konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
2. W Konkursie zostaną wyłonieni trzej laureaci nagród określonych w pkt 6 niniejszego Regulaminu. Jeden laureat może otrzymać jedną nagrodę.
3. Rozstrzygniecie konkursu polegać będzie na wyłonieniu przez Komisję Konkursową spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w czasie trwania Konkursu, najlepszych rozwiązań zadania konkursowego. Komisja Konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane zgłoszenia zgodnie z kryteriami  określonymi w pkt 2.3.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

1. Każdy z Laureatów zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora w terminie maksymalnie 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości przez
Organizatora na podany przez Uczestnika numer telefonu lub adres e-mail. Przesłana wiadomość będzie zawierała informację o przyznanej nagrodzie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z powodu nie odbierania przez Laureata wiadomości z telefonu
komórkowego lub z e-mail. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych,
leżących po stronie laureata konkursu.
3. Nagrody zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie do dnia 14 stycznia 2021. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Laureata i jej zwrotu przez firmę kurierską do Organizatora, Laureat traci prawo do nagrody.
4. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie, jak również nie przysługuje im prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

6. NAGRODY

Nagrodą w konkursie są:

a. jeden model Stadionu Narodowego w formie puzzli 3D o wartości 64 zł,

b. jeden domek do składania i kolorowania „Willa z ogrodem” o wartości 62 zł, 

c. jden miniaturowy domek DIY "Romantyczny i przytulny" o wartości 89 zł.

7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania Konkursu jednak nie później niż do 7 stycznia 2022 i wyłącznie w
formie wysłania informacji pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@habarri.pl.
2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego (komórkowego), dokładny adres korespondencyjny Uczestnika jak
również dokładny opis i powód reklamacji wraz z treścią roszczenia reklamacyjnego oraz własnoręczny podpis reklamującego.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora, nie później jednak niż do dnia 7 stycznia 2022 r. (o zachowaniu terminu
termin wysłania korespondencji drogą mailową). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników, złożone wyłącznie drogą poczty elektronicznej i na
podstawie Regulaminu.

4. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin konkursu jest jawny i powszechnie dostępny na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.sklep.habarri.pl/regulamin-konkursu-google.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Uczestnicy, w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z niniejszym Konkursem, mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej  używając internetowego adresu kontaktowego kontakt@habarri.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium