Habarri
Regulamin konkursu Google

Regulamin Konkursu „Opinia w Google o HABARRI”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z
postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu oznacza
zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania postanowień Regulaminu.
2. Organizatorem niniejszego konkursu jest Habarri Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka
11/49, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000805473, REGON 384483660, NIP 525 280 24 92.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Czas trwania konkursu obejmuje okres od 16 listopada 2020 do 30 listopada 2020,
przy czym przyznanie nagród nastąpi do dnia 6 grudnia 2020.
5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani żadną inną
formą, której wynik zależy od przypadku zgodnie z postanowieniami art. 2 Ustawy z
dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U.2019 poz. 847).
6. Celem Konkursu jest nagradzanie laureatów Konkursu na zasadach określonych w
Regulaminie oraz promowanie marki HABARRI.

2. DEFINICJE

1. Pojęciom i definicjom zastosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się
następujące znaczenie:
a) Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Opinia w Google o HABARRI” opisany w
niniejszym regulaminie.
b) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu, określający zasady i warunki realizacji
Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników i organizatora konkursu.
c) Uczestnik – osoba pełnoletnia, mieszkająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w dniu zgłoszenia do Konkursu,
która dokonała prawidłowego i skutecznego zgłoszenia do Konkursu oraz która
spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie;
d) Zgłoszenie – zgłoszenie do Konkursu polega na zaakceptowaniu przez uczestnika
postanowień niniejszego Regulaminu i skuteczne zgłoszenie do Konkursu poprzez
wysłanie informacji o wystawionej opinii na adres e-mail: kontakt@habarri.pl wraz z
podaniem imienia, nazwiska, nr telefonu i adresu stacjonarnego do wysłania
nagrody.
2. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu opinii o sklepie Habarri w wyszukiwarce
Google pod adresem https://g.page/habarri/review?kd .
3. Komisja Konkursowa oceniając Zadanie konkursowe weźmie pod uwagę przede
wszystkim następujące kryteria odpowiedzi:
a) zgodność pracy z postanowieniami niniejszego regulaminu;
b) kreatywność;
c) pomysłowość;

d) oryginalność.
4. Rozwiązanie zadania konkursowego musi spełniać łącznie następujące warunki:
a) praca musi być wykonana na zadany temat;
b) autorem pracy musi być uczestnik;
c) praca musi być wynikiem osobistej twórczości uczestnika;
d) uczestnik musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego
rozwiązania zadania konkursowego.
5. Odpowiedź na zadanie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem
lub dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może:
a) zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym,
oszczerczym, ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury
politycznej;
b) wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich
pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację
seksualną czy poglądy polityczne;
c) stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
d) wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też
propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
e) zachęcać do popełnienia samobójstwa;
f) promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek
przepisów;
g) naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli,
praw autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem
marki Habarri, nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych
prawami własności intelektualnej;
h) promować produktów lub usług konkurencyjnych do oferty handlowej
Organizatora oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
Uczestnik, zgłaszając do konkursu rozwiązanie zadania konkursowego, wyraża
tym samym jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w konkursie.
7. Komisja Konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i
organizacji Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. W skład
Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji
Konkursowej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu, wyłonienie Laureatów Konkursu, przyznanie nagród oraz rozpatrywanie
ewentualnych reklamacji. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłoszenie do Konkursu musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia spowoduje jego nieważność.
2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:
a) jest osobą pełnoletnią i ma ukończone 18 lat;

b) zapoznał się z Regulaminem Konkursu „Opinia w Google o HABARRI” i akceptuje jego
wszystkie warunki;
c) zapoznał się z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla
celów związanych z organizacją Konkursu „Opinia w Google o HABARRI” zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
e) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakie zgłasza w zadaniu konkursowym;
f) powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób
przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób
trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek
zakresie ograniczone lub obciążone;
g) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora za niezgodność z prawdą
oświadczeń określonych powyżej i zwalnia go od jakiejkolwiek odpowiedzialności w
zakresie objętym w/w oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia
osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki
określone w niniejszym Regulaminie. Weryfikacja, o której mowa powyżej, będzie
dokonana przez Komisję Konkursową. W Konkursie nie mogą brać udziału wspólnicy,
przedstawiciele zarządu ani pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin
rozumiani jako się małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięciowie, synowe,
rodzeństwo, ojczymowie, macochy i teściowie.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. W przypadku wykrycia działań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby
wpływania na przyznanie nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie
pomijany w procesie przyznawania nagród.
6. Uczestnik, przystępując do Konkursu, potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w konkursie i akceptuje w całości treść niniejszego
Regulaminu.

5. WYŁANIANIE LAUREATÓW NAGRÓD

1. W celu wyłonienia Laureatów nagród w Konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru
nad prawidłowym przebiegiem konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
2. W Konkursie zostanie wyłoniony jeden Laureat nagrody w postaci jednego domku do
składania i kolorowania „Zimowa chatka”.
3. Rozstrzygniecie konkursu polegać będzie na wyłonieniu przez Komisję Konkursową
spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w czasie trwania
Konkursu, najlepszych rozwiązań zadania konkursowego. Komisja Konkursowa oceni
według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane zgłoszenia zgodnie z
kryteriami określonymi w pkt 2.3.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

1. Każdy z Laureatów zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora w terminie
maksymalnie 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości przez
Organizatora na podany przez Uczestnika numer telefonu lub adres e-mail Przesłana
wiadomość będzie zawierała informację o przyznanej nagrodzie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia
laureata o wygranej z powodu nie odbierania przez Laureata wiadomości z telefonu
komórkowego lub z e-mail. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za
działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych,
leżących po stronie laureata konkursu.
3. Nagrody zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej w
terminie do dnia 7 grudnia 2020. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Laureata
i jej zwrotu przez firmę kurierską do Organizatora, Laureat traci prawo do nagrody.
4. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie, jak
również nie przysługuje im prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród
ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

7. NAGRODY

Nagrodą w konkursie jest domek do składania o kolorowania „Zimowa chatka”
wartości 69,00 (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).
8. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać przez
cały czas trwania Konkursu jednak nie później niż do 6 grudnia 2020 i wyłącznie w
formie wysłania informacji pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@habarri.pl.
2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
kontaktowego (komórkowego), dokładny adres korespondencyjny Uczestnika jak
również dokładny opis i powód reklamacji wraz z treścią roszczenia reklamacyjnego
oraz własnoręczny podpis reklamującego.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez
organizatora, nie później jednak niż do dnia 6 grudnia 2020 r. (o zachowaniu terminu
termin wysłania korespondencji drogą mailową). Organizator rozpatrywać będzie
reklamacje uczestników, złożone wyłącznie drogą poczty elektronicznej i na
podstawie Regulaminu.
4. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na
podany przez Uczestnika adres e-mail.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin konkursu jest jawny i powszechnie dostępny na stronie internetowej
konkursu pod adresem: www.sklep.habarri.pl/regulamin-konkursu-google.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Uczestnicy, w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z niniejszym
Konkursem, mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty
elektronicznej używając internetowego adresu kontaktowego kontakt@habarri.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium